Latest Publications


Year Paper Author
2018 Resolving the 1906 Mw 7.1 Meishan, Taiwan, Earthquake from Historical Seismic Records
Yi-Wun Liao, Kuo-Fong Ma, Ming-Che Hsieh, Shi-Nan Cheng, Hao Kuo-Chen, and Chung-Pai Chang
Seismological Research Letters
doi: 10.1785/0220170285
Kuo-Fong Ma
2018 Resolving the 1906 Mw 7.1 Meishan, Taiwan, Earthquake from Historical Seismic Records
Yi-Wun Liao, Kuo-Fong Ma, Ming-Che Hsieh, Shi-Nan Cheng, Hao Kuo-Chen, and Chung-Pai Chang
Seismological Research Letters
.
Hao Kuo-Chen
2018 The Large Greenland Landslide of 2017: Was a Tsunami Warning Possible?
Wei-An Chao, Tso-Ren Wu, Kuo-Fong Ma, Yu-Ting Kuo, Yih-Min Wu, Li Zhao, Meng-Ju Chung, Han Wu, and Yu-Lin Tsai
Seismological Research Letters
doi: 10.1785/0220170160
Kuo-Fong Ma
2018 Multiple-Fault, Slow Rupture of the 2016 Mw 7.8 Kaikoura, New Zealand, Earthquake: Complementary Insights from Teleseismic and Geodetic Data
Yi-Ying Wen, Kuo-Fong Ma*, and Bill Fry
Bulletin of the Seismological Society of America
doi: 10.1785/0120170285
Kuo-Fong Ma
2018 Dating palaeo‐seismic faulting in the Taiwan Mountain Belt
Chih‐Tung Chen, Chieh‐Yu Wu, Ching‐Hua Lo, Hao‐Tsu Chu, Tzen‐Fu Yui
Terra Nova
Volume30, Issue2, April 2018, Pages 146-151
CHEN, Chih-Tung
2018 CAV site-effect assessment: A case study of Taipei Basin
J.P. Wang*, Xu Yun, H. Kuo-Chen, Yih-Min Wu
Soil Dynamics and Earthquake Engineering
108 (2018) 142–149
Hao Kuo-Chen