Latest Publications


Year Paper Author
2019 Seismotectonic characteristics of the Taiwan collision-Manila subduction transition: The effect of pre-existing structures
Shao-Jinn Chin, Jing-Yi Lin*, Yi-Ching Yeh, Hao Kuo-Chen, Chin-Wei Liang
Journal of Asian Earth Sciences
173 (2019) 113–120
Jing-Yi Lin
2019 Seismotectonic characteristics of the Taiwan collision-Manila subduction transition: The effect of pre-existing structures
Shao-Jinn Chin, Jing-Yi Lin*, Yi-Ching Yeh, Hao Kuo-Chen, Chin-Wei Liang
Journal of Asian Earth Sciences
173 (2019) 113–120
Hao Kuo-Chen
2018 Insights into Seismogenic Deformation during the 2018 Hualien, Taiwan, Earthquake Sequence from InSAR, GPS, and Modeling
Jiun-Yee Yen, Chih-Heng Lu, Rebecca J. Dorsey, Hao Kuo-Chen, Chung-Pai Chang, Chun-Chin Wang, Ray Y. Chuang, Yu-Ting Kuo, Chi-Yu Chiu, Yo-Ho Chang, Fabio Bovenga, and Wen-Yen Chang
Seismological Research Letters
doi: 10.1785/0220180228
Hao Kuo-Chen
2018 Carbonaceous Materials in the Longmenshan Fault Belt Zone: 3. Records of Seismic Slip from the Trench and Implications for Faulting Mechanisms
Jialiang Si *, Haibing Li, Li-Wei Kuo, Jyh-Rou Huang, Sheng-Rong Song, Junling Pei, Huan Wang, Lei Song, Jiann-Neng Fang and Hwo-Shuenn Sheu
Minerals
doi:10.3390/min8100457
Li-Wei Kuo
2018 Carbonaceous Materials in the Fault Zone of the Longmenshan Fault Belt: 2. Characterization of Fault Gouge from Deep Drilling and Implications for Fault Maturity
Li-Wei Kuo*, Jyh-Rou Huang, Jiann-Neng Fang, Jialiang Si, Sheng-Rong Song, Haibing Li and En-Chao Yeh
Minerals
doi:10.3390/min8090393
Li-Wei Kuo
2018 Carbonaceous Materials in the Fault Zone of the Longmenshan Fault Belt: 1. Signatures within the Deep Wenchuan Earthquake Fault Zone and Their Implications
Li-Wei Kuo*, Jyh-Rou Huang, Jiann-Neng Fang, Jialiang Si, Haibing Li and Sheng-Rong Song
Minerals
doi:10.3390/min8090385
Li-Wei Kuo