Latest Publications


Year Paper Author
2018 Insights into Seismogenic Deformation during the 2018 Hualien, Taiwan, Earthquake Sequence from InSAR, GPS, and Modeling
Jiun-Yee Yen, Chih-Heng Lu, Rebecca J. Dorsey, Hao Kuo-Chen, Chung-Pai Chang, Chun-Chin Wang, Ray Y. Chuang, Yu-Ting Kuo, Chi-Yu Chiu, Yo-Ho Chang, Fabio Bovenga, and Wen-Yen Chang
Seismological Research Letters
doi: 10.1785/0220180228
Hao Kuo-Chen
2018 Carbonaceous Materials in the Longmenshan Fault Belt Zone: 3. Records of Seismic Slip from the Trench and Implications for Faulting Mechanisms
Jialiang Si *, Haibing Li, Li-Wei Kuo, Jyh-Rou Huang, Sheng-Rong Song, Junling Pei, Huan Wang, Lei Song, Jiann-Neng Fang and Hwo-Shuenn Sheu
Minerals
doi:10.3390/min8100457
Li-Wei Kuo
2018 Carbonaceous Materials in the Fault Zone of the Longmenshan Fault Belt: 2. Characterization of Fault Gouge from Deep Drilling and Implications for Fault Maturity
Li-Wei Kuo*, Jyh-Rou Huang, Jiann-Neng Fang, Jialiang Si, Sheng-Rong Song, Haibing Li and En-Chao Yeh
Minerals
doi:10.3390/min8090393
Li-Wei Kuo
2018 Carbonaceous Materials in the Fault Zone of the Longmenshan Fault Belt: 1. Signatures within the Deep Wenchuan Earthquake Fault Zone and Their Implications
Li-Wei Kuo*, Jyh-Rou Huang, Jiann-Neng Fang, Jialiang Si, Haibing Li and Sheng-Rong Song
Minerals
doi:10.3390/min8090385
Li-Wei Kuo
2018 Estimation of optimum velocity model and precise earthquake locations in NE Aegean: Implications for seismotectonics and seismic hazard
K.I. Konstantinou
Journal of Geodynamics
121 (2018) 143–154
K. I. Konstantinou
2018 Aftershock Sequence of the 2018 Mw 6.4 Hualien Earthquake in Eastern Taiwan from a Dense Seismic Array Data Set
Hao Kuo-Chen, Zhuo-Kang Guan, Wei-Fang Sun, Pei-Yu Jhong, and Dennis Brown
Seismological Research Letters
.
Hao Kuo-Chen